درخواست آنلاین

با پر کردن فرم و پرداخت هزینه اتاق خود را تثبیت کنید. به این ترتیب اتاق تان قبل از حضور شما آماده شده و می توانید کارت خود را از نگهبان تحویل بگیرید و بلافاصله در اتاق تان ساکن شوید. لطفا روز بعد کار ثبت نام خود را کامل کنید.