موزه کارا اوغلان اوغلو و آرامگاه شهیدان / گیرنه

7karaoc49flanoc49flu c59fehitlic49fiدر 1974 آرامگاه شهیدان به منظور گرامیداشت شهیدان سوبای و آست سوبای و ارباش و ارلرین
ایجاد شد. اسم این آرامگاه از نام شهید کارا اوغلان اوغلو گرفته شده است. در ورودی این مکان دو
در دیده می شود. مجسمه های واقع در سمت راست سمبلی از جمهوری ترکیه و مجسمه های سمت
چپ سمبل جمهوری قبرس می باشد.
واقع شدن مجسمه ها از 4 قسمت روی زمین بیانگر صلح در 4 روز و وجود عقاب روی مجسمه ها
هدف مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی را نشان می دهد.