ظفر بورنو / اسکله

16zaferburnu

ین اثر واقع در کوه های نور و در امتداد شبه جزیره کارپاز و در شمالی ترین بخش جزیره قبرس
واقع شده است. در این پایانی ترین مکان جزیره دو پرچم قبرس و ترکیه بر افراشته شده است. در
بخش شمالی آن چند جزیره کوچک هم دیده می شود. این جزیره ها جزیره های ظفر نامیده
می شوند. اگر به قبرس شمالی سفر کردید حتما از این مکان بازدید کنید.