BÜYÜKHAN / LEFKOŞA

3bc3bcyc3bckhan

بنای فوق در زمان حکومت عثمانی ها ساخته شده است در فستیوال های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد. در 1572 به دستور مظفر پاشا به شکل متل 2 طبقه بنا شده است. در وسط آن یک مسجد کوچک دیده می شود. به عنوان مرکز کار و بازار هم مورد استفاده بوده است. در طبقه همکف آن اتاق ها مغازه ها انبارها و بخش اداری استفاده می شده است.